Hiện tại Website http:// nguonphongxa.vn đã không cập nhật thông tin mới đối với các dự án nguồn của khách hàng, phiền Quý khách hàng Check thông tin về nguồn được nạp của Quý khách hàng trên Website http://dvpx.vn.
Mọi thông tin Liên hệ về công tác nạp nguồn Quý khách hàng, Quý khách vui lòng liên hệ với thành viên của công ty ĐVPX được cập nhật trên Website http://dvpx.vn. hoặc với các tên Email giữ nguyên và tên miền Email @dvpx.vn

(ví dụ Email technic@nead.vn nay sẽ chuyển thành technic@dvpx.vn)

Xin trân trọng cảm ơn và đáp ứng sự hợp tác tốt đẹp nhất với Quý khách hàng!

Business Manager

Name: Bùi Mạnh Cường
Handphone: +84912728833
Email: cuong.buimanh@nguonphongxa.vn

Deputy B-Manager

Name: Đào Văn Chỉnh
Handphone: +841682366362
Email: services@nguonphongxa.vn

Engineering Dep…

Name: Nguyễn Văn Cường
Handphone:+84 944 82 88 43
Email: technic@nguonphongxa.vn
---------------------------------------
Name: Vũ Tiến Đạt
Handphone: +84 972 096 959
Email: Support@nguonphongxa.vn

Office

Name: Tường Lan
Handphone: +84 983444299
Email: info@nguonphongxa.vn
----------------------------------------
Name: Tuyết Nhung
Handphone: +84 986642237
Email: accountingdvpx@nguonphongxa.vn